2017 louis vuitton handbags outlet sale
louis vuitton handbags 2017 outlet online
louis vuitton handbags usa sale
louis vuitton handbags uae sale
louis vuitton handbags germany sale
louis vuitton handbags 2017 outlet sale
louis vuitton handbags uk sale
louis vuitton handbags outlet sale
louis vuitton handbags 2017 outlet sale
louis vuitton handbags uk sale
louis vuitton handbags 2017 usa outlet
louis vuitton handbags germany sale
louis vuitton handbags outlet france
louis vuitton handbags 2017 outlet
louis vuitton handbags 2017 outlet sale
louis vuitton handbags 2017 outlet sale
2017 louis vuitton handbags outlet sale

Aktualności

drukuj 

Odpowiedź na pytania Pana Andrzeja Jaśkiewicza w sprawie ewentualnej współpracy z firmą "Ziemia Polska"

       

Szanowny Andrzeju!

Debata publiczna, czy też dyskusja jest, jak wskazuje sama definicja wymianą argumentów  i stanowisk  wszystkich zainteresowanych stron w tym samym miejscu i tym samym czasie. To co zainicjowałeś z debatą nie ma nic wspólnego. Założyłeś z góry, że decyzje w tym zakresie Rady Miasta i Gminy Wleń oraz moje będą niezgodne z wolą mieszkańców. Pytanie dlaczego? Od pomysłu do realizacji jest długa droga. Jeśli do niej podchodzi się uczciwie,   tak aby nie zlekceważyć żadnej szansy dla naszej społeczności należy przygotować się  do podjęcia decyzji poprzez rzetelną ocenę sytuacji. Rzucając na sesji rady informację o tym, że Ziemia Polska jest zainteresowana taką inwestycją rozpocząłem proces informowania Rady Miasta i Gminy Wleń o tym, że taka sytuacja jest możliwa i proponowałem wyjazd radnych w okolice istniejącej instalacji. To działanie miało na celu wyrobienie sobie własnego zdania na ten temat, szczególnie zdając sobie sprawę z tego, że doniesienia medialne w tego typu inwestycjach są często mało wiarygodne.  W czasie tego jednego i jedynego spotkania z przedstawicielem Ziemi Polskiej nie było jeszcze mowy o skali przedsięwzięcia,  o szczegółach działania, podano tylko bardzo pobieżne dane o tym co my możemy zyskać.  Te informacje przedstawiłem właśnie na sesji. Dlaczego wówczas nie spotkałeś się ze mną, lub nie napisałeś tego pisma? To byłaby debata publiczna. Dlaczego wtedy wykreowałeś moją osobę na wielkiego zwolennika tej inwestycji?  A przecież moją intencją była właściwa ocena sytuacji. Dlaczego już wtedy wskazywałeś, że coś robiliśmy pod przysłowiowym dywanem?

Przecież informacja została publicznie przekazana i jest pełny zapis wideo sesji na naszej stronie internetowej.  

              Moją rolą jest taka rozmowa z inwestorami, aby ich nie zniechęcić nawet gdyby nie doszło do realizacji wspólnych pomysłów, tak aby atmosfera wokół naszej Gminy była jak najbardziej przyjazna. Obaj zdajemy sobie sprawę, że we Wleniu potrzebujemy inwestycji, które przyniosą dochody do budżetu. Jednak nie za wszelką cenę. Zawsze informowałem,   że bez akceptacji mieszkańców nie podejmę żadnych kontrowersyjnych działań, których większość z nich nie zaakceptuje i w tym przypadku także tak się stanie. Jednak żeby to zrobić należało się do tego przygotować. Dziś jestem po wizycie w Gminie Marcinowice  w miejscowości Zebrzydowa, w której wyrzucono wiele set ton osadów ściekowych, rozmawiałem z Wicestarostą Świdnickim Zygmuntem Worsą na temat tamtych działań, przeanalizowałem aspekty prawne tego przedsięwzięcia, kontaktowałem się z innymi samorządowcami z gmin i miast gdzie tego typu inwestycje powstały i działają. Dzięki temu mam wiedzę z pierwszej ręki i jestem przekonany, że taka instalacja we Wleniu nie powinna powstać. Argumentów jest bardzo wiele. Te argumenty wynikają jednak nie  doniesień prasowych, lecz z rzetelnie uzyskanej wiedzy.

             Dzisiaj bardzo trudno jest zainteresować naszym terenem osoby i firmy, które chcą się rozwijać. Moim błędem było zbyt wczesne przekazanie informacji, wynikające z uczciwego podejścia. O wszystkich swoich działaniach staram się informować. Dlatego  nie mogę zgodzić się ze sprowadzaniem podejmowania spraw istotnych dla gminy do takiego poziomu, z manipulowaniem informacjami, tak aby przedstawić drugą stronę w złym świetle, bez rzetelnej analizy. Media pełnią bardzo ważną rolę, mają informować ludzi, pomagać wyrobić sobie własne zdanie na temat działań samorządów, mają informować o tym co dzieje się złego i dobrego. Ale manipulacja jest rzeczą niedopuszczalną. Gdyby takie artykuły ukazały się w momencie podejmowania jakichkolwiek kroków prawnych, lub gdyby pokazywały informacje uzyskane bezpośrednio u źródła miałby bardzo wysoką wartość. Jednak te artykuły niosły zdecydowanie inne przesłanie. Przekonywały, że Rada Miasta i Gminy Wleń i Burmistrz podejmą złą decyzję. To było domniemanie, a nie fakt. I to była manipulacja. Polecam takie podejście jakie zaprezentowały inne media, poinformowane przez was o tej sytuacji. Wszyscy pytali o zaawansowanie tej inwestycji. Dowiadując się o tym, że to tylko rozmowy na temat pomysłu, albo się wycofywały z pisania czegokolwiek, albo publikowały także moje zdanie na ten temat tak jak to się stało w Gazecie Wrocławskiej. Na tym polega uczciwość i rzetelność dziennikarska.

Jestem w stanie dyskutować o wszelkich problemach, każda sprawa każdego mieszkańca jest dla mnie ważna dlatego zachęcam do kontaktu ze mną. Nie zgodzę się także na dyskusje bez solidnego rozpoznania tematu. Jednocześnie oświadczam, że nie zgadzam się na opublikowanie mojej odpowiedzi w części lub ze zmianami, które nie zostały prze mnie zaakceptowane.

 

                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Wleń

                                                                                              Artur Zych

PYTANIA DO BURMISTRZA PANA ARTURA ZYCHA

 

Planując inwestycję w gminie należy uwzględnić skutki jakie będzie niosła dla mieszkańców, środowiska naturalnego oraz jej oddziaływanie na otoczenie gospodarcze. Pytania, które do pana kieruję nie dotyczą technologi zastosowanej przy utylizacji odpadów, a jedynie skutków jakie mogą być wynikiem działania tego typu zakładu na jakość życia mieszkańców i gospodarkę gminy. Odpowiedź leży bezpośrednio w pana gestii i nie wymaga znajomości technologi przetwarzania odpadów i wizytacji działających przetwórni. Bardzo proszę nie traktować tych pytań jako wniosku o udostępnienie informacji publicznej, a jako głos zabrany w konsultacjach społecznych. Ze względu na duże zainteresowanie społeczności Wlenia przebiegiem dyskusji proszę o szybką i pełną odpowiedź.

 

Osady komunalne zgodnie z katalogiem odpadów są klasyfikowane jako odpady. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów przetwarzanie odpadów komunalnych  jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym: Jaki wpływ będzie miało  funkcjonowanie  zakładu przetwarzającego odpady (transport, składowanie kilkudziesięciu tysięcy ton odpadów, praca ciężkiego sprzętu na terenie zakładu) zlokalizowanego w centrum  Parku Krajobrazowego Doliny Bobru oraz obszarze chronionym Natura 2000 na stan środowiska naturalnego oraz walory krajobrazowe terenu? (uwzględniając Plan Ochrony Parku Krajobrazowego, który zabrania składowania na terenie parku odpadów komunalnych).

 

Jak według pana lokalizacja zakładu przetwarzającego odpady funkcjonującego w centrum Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, około 200 – 250 metrów od koryta rzeki będzie wpływała  na rozwój turystyki w naszej gminie? Czy analizowano konsekwencje oddziaływania przetwórni odpadów na działalność firm branży turystycznej oraz skutków jakie może powodować? (mniej turystów odwiedzających  gminę, likwidacja firm, zmniejszenie zatrudniania, utrata miejsc pracy,)

 

Planowana lokalizacja jest oddalona zaledwie około 200 metrów od zabudowań mieszkalnych i znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodów  działkowych. Jaki wpływ będzie miało funkcjonowanie zakładu przetwarzającego kilkadziesiąt tysięcy ton odpadów na jakość życia mieszkańców, uwzględniając  wzmożony ruch samochodów transportujących odpady, wywożących nawóz oraz pracę ciężkiego sprzętu bezpośrednio na terenie zakładu? (Rozładunek, transport, formowanie pryzm itp.)

 

Przy ulicy Zarzecze funkcjonuje kilkadziesiąt  ogrodów działkowy. Jest to  teren rekreacji i wypoczynku mieszkańców Wlenia: Jaki wpływ na przebywające tam osoby  będzie miał usytuowany w ich  bezpośrednim sąsiedztwie zakład przetwarzający kilkadziesiąt tysięcy ton odpadów uwzględniając wzmożony ruch samochodów transportujących odpady  i wywożących nawóz oraz pracę ciężkiego sprzętu bezpośrednio na terenie zakładu? (Rozładunek, transport,  formowanie pryzm itp).

 

 

Jednym z kryteriów oceny inwestycji  są oczekiwane zyski. Na sesji rady miasta wspomniał pan o kilkudziesięciu  tysiącach złotych dochodów jakie osiągnie gmina z tytułu działalności firmy. Bardzo proszę o przedstawienie kalkulacji na podstawie której przewiduje pan dochody deklarowanej wysokości.

 

 

Tego typu zakłady przetwarzają rocznie  do kilkudziesięciu tysięcy ton odpadów. Wiąże się to ze wzmożonym ruchem lokalnymi drogami ciężkich samochodów ciężarowych. Jak wzmożony ruch ciężarowy, związany z transportem odpadów oraz wywożeniem nawozu na drogach gminnych, wpłynie na stan tych dróg oraz bezpieczeństwo i jakość życia  mieszkańców gminy.

 

Jeżeli większość argumentów nie mających związku z zastosowaną technologią  przemawiałoby przeciw lokalizacji takiej inwestycji na terenie Wlenia jaki cel miałyby rozmowy z inwestorem i wizytacja przetwórni odpadów?

 

Jeszcze raz podkreślam. Zastosowana technologia jest rzeczą wtórną nie mającą wpływu na zakres pytań które panu przedstawiłem.

 

 Mam nadzieję, że Pana odpowiedź przyczyni się do merytorycznej dyskusji oraz lepszej komunikacji z mieszkańcami Wlenia.

 

                                                                                             Andrzej Jaśkiewicz

 

 

 

 

 

 

09.02.2016

[ inne aktualności ]Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 07.2015 do 12.2015 dla gminy Wleń

Prognoza Pogody
Wiecej...
GODZINY PRACY APTEK
s10-101 pw0-250 pmi-sp pk0-003 phr pegacmbb p4070-005 mb4-873 mb2-866 ma0-100 ďťż

ニューバランス
2017 louis vuitton handbags outlet sale
louis vuitton handbags 2017 outlet online
louis vuitton handbags usa sale
louis vuitton handbags uae sale
louis vuitton handbags germany sale
louis vuitton handbags 2017 outlet sale
louis vuitton handbags uk sale
louis vuitton handbags outlet sale
louis vuitton handbags 2017 outlet sale
louis vuitton handbags uk sale
louis vuitton handbags 2017 usa outlet
louis vuitton handbags germany sale
louis vuitton handbags outlet france
louis vuitton handbags 2017 outlet
louis vuitton handbags 2017 outlet sale
louis vuitton handbags 2017 outlet sale
2017 louis vuitton handbags outlet sale